Kdo jsme

Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice.

 

Mezi hlavní cíle organizace patří

 

  • Sdružovat poskytovatele a obhájce služby podporované zaměstnávání (PZ)
  • Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů PZ
  • Vytvářet a průběžně aktualizovat metodiku PZ
  • Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez kterých se otevřená společnost neobejde
  • Být aktivním členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE)
  • Šířit vzdělanost v oboru podporované zaměstnávání se zvláštním důrazem na potřeby členů
  • Jednat ve prospěch podporovaného zaměstnávání s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty nestátního sektoru, podnikatelské sféry atd.

 

Orgány sdružení

Orgány České unie pro podporované zaměstnávání, o.s. jsou: členské shromáždění, výbor a revizní rada.

 

Členské shromáždění je nejvyšším orgánem UNIE. Tvoří jej všichni členové UNIE. Členské shromáždění svolává výbor dle potřeby, nejméně 2x ročně a vždy, když o to požádá nejméně třetina členů UNIE, a to do 20 dnů od doručení žádosti. Členské shromáždění zejména: schvaluje Stanovy UNIE, schvaluje úkoly UNIE pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet UNIE a účetní závěrku hospodaření, věnuje se teoretické reflexi PZ, schvaluje výši a způsob platby členských příspěvků, volí na dobu dvou let členy výboru, předsedu a revizora/revizní radu, rozhoduje o zrušení UNIE.

Výbor
je výkonným orgánem UNIE v období mezi dvěma členskými shromážděními UNIE. Plní usnesení členského shromáždění; rozhoduje ve věcech, které nejsou vevýlučné pravomoci členského shromáždění. Výbor má nejméně 3 a nejvíce 7 členů. V čele výboru stojí předseda. Předseda zastupuje Unii navenek. Výbor zejména: koordinuje činnost UNIE, svolává členské shromáždění, zpracovává podklady pro rozhodnutí členského shromáždění, navrhuje změnu stanov UNIE, navrhuje výši a způsob platby členských příspěvků, volí předsedu/předsedkyni a jmenuje jednatele.

Revizní rada je kontrolním orgánem UNIE. Za svoji činnost odpovídá členskému shromáždění. Revizor nesmí být členem výboru. Revizní rada si volí předsedu, který vystupuje jejím jménem. Předseda revizní rady má právo účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním. Revizní rada vykonává dohled nad hospodařením UNIE, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. Pro zasedání členského shromáždění vypracovává revizor (revizní rada) zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Předsedkyně:

Pavla Baxová - Rytmus, o.p.s.

Výkonný výbor:

Petra Vitáková - Fosa, o.p.s.

Iva Dolečková - Česká abilympijská asociace, o.s.  

Vojtěch Zima - Rytmus, o.p.s.

Revizní rada:

Miroslav Hájek - Agapo, o.p.s. - předseda revizní rady

Marie Horáková - APPN, o.s.

Michaela Panáková - Rytmus Chrudim, o.p.s.