Členství v unii

Postup zájemce o členství

Postup zájemce o členství v České unii pro podporované zaměstnávání je následující:

1.   Zájemce o členství vyplní dotazník pro zájemce o členství (viz Knihovna, sekce „Zájemci o členství“) a zašle ho na emailovou adresu:

2.   Na základě zaslaného dotazníku obdrží zájemce o členství v Unii Prohlášení (k nahlédnutí též v Knihovně, sekci "Zájemci o členství"), ve kterém se zavazuje, že službu podporované zaměstnávání bude poskytovat v souladu s definicí PZ uvedenou v článku III. platných stanov Unie a bude podporovat poslání a cíle Unie. Zájemce odešle poštou podepsané a razítkem organizace opatřené Prohlášení na korespondenční adresu ČUPZ: Ječná 29, Praha 2, 120 00.

3.   Jednou z podmínek přijetí zájemce do Unie je doporučení zájemce o členství stávajícím členem ČUPZ. Reference může být písemná nebo ústní. V případě písemné formy, odešle doporučení přímo doporučující člen České unie pro podporované zaměstnávání na adresu ČUPZ (viz výše). V případě ústní formy, doporučí člen žadatele o členství na členském setkání ČUPZ.

4.   O přijetí nových členů se rozhoduje hlasováním na členském setkání ČUPZ. Členská setkání se konají dvakrát ročně. 

Podmínky členství v České unie pro podporované zaměstnávání

(výňatek z platných stanov)

Článek III.

Definice

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.

Článek V.

Členství v UNII

Členem UNIE může být poskytovatel služeb PZ nebo obhájce myšlenky PZ (podle vymezení v čl.III těchto stanov).

3. Zájemce o členství podepisuje členskou přihlášku, v níž

souhlasí s vymezením pojmu PZ podle čl.III,

prohlašuje, že se ve své činnosti vymezením PZ podle čl.III řídí,

podporuje poslání a cíle sdružení.

Členství vzniká v okamžiku, kdy členské shromáždění vezme přihlášku zájemce na vědomí.

5. Jestliže je členem UNIE právnická osoba, je zastupována tím občanem, který je pověřen statutárním zástupcem právnické osoby k členství v UNII. Členského shromáždění se mohou účastnit až tři zástupci právnické osoby, právnická osoba má však vždy jen jeden hlas.

6. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství členským shromážděním (vystupuje-li člen nebo jinak koná v rozporu s prohlášením na členské přihlášce),
e) zánikem UNIE

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů

7. Člen má právo:

·         účastnit se členského shromáždění UNIE,

·         být volen do orgánů UNIE,

·         obracet se na orgány UNIE s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

·         používat označení Člen České unie pro podporované zaměstnávání.

8. Člen má povinnost:

·         dodržovat stanovy UNIE,

·         platit členské příspěvky*

 

* Aktuální výše členských příspěvků (rok 2013): 4 600 Kč.