Kolokvium 14.9.2010

Průběh setkání

 

9:30 – 9:45  Zahájení kolokvia, přivítání přítomných zástupců agentur PZ a úřadů práce, představení programu setkání

9.45 – 10:30  Mgr. Blanka Nováčková z Odboru poradenství a zprostředkování ÚP Hl.m. Prahy přednesla svůj příspěvek na téma Pracovní rehabilitace a její realizace prostřednictvím služby PZ. (viz přiložená prezentace)

10:30 - 11:15            Jana Švajglová, pracovní konzultantka agentury Rytmus Dejvice představila své dva klienty, kteří měli osobní zkušenost s realizací pracovní rehabilitace prostřednictvím agentury PZ. Tyto zkušenosti byly prezentovány formou rozhovoru klienta s pracovní konzultantkou.

11:15 -11:30 Diskuse k předcházejícím příspěvkům                             

 

11:30 - 12:15  Oběd  

12:15 -12:45  Marie Horáková, vedoucí Agentury profesního poradenství pro neslyšící představila tranzitní program pro neslyšící.

12:45 -13:15  Diskuse na téma Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání. Důvody pro získání tohoto povolení.

13:15 -13:30  Závěr kolokvia, poděkování za účast, rozloučení

______________________________________________________________________

 

 

Z příspěvku Mgr. Blanky Nováčkové

 

V Praze působí 8 poboček ÚP, které spolupracují a jsou řízeny centrálním pracovištěm ÚP Hl.m. Praha.

Pracovní rehabilitace (dále PR) je vymezena § 69 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Součástí žádosti o PR je doklad osvědčující, že jde o osobu se zdravotním postižením. Bod 5 zmíněného paragrafu však stanovuje i možnost využití PR osobou, která nemá zdravotní postižení. Jde o osoby, které jsou ošetřujícím lékařem uznány dočasně neschopné práce a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též osoby, které přestaly být invalidními. ÚP hl.m. Prahy zatím s tímto případem zkušenost nemá, zákon to však umožňuje. Žadatel o PR nemusí být ani registrován na ÚP.

Postup při zabezpečování pracovní rehabilitace (podrobnosti viz přiložená prezentace)

Vypracování IPPR (Individuálního plánu pracovní rehabilitace) a Odborná pracovní skupina

Po zhodnocení zdravotního stavu a pracovního potenciálu u smluvního zdravotnického zařízení (VFN Albertov, Na Bojišti) předá ÚP tuto příslušnou dokumentaci s žádostí o PR speciální poradkyni, která spolu s žadatelem připraví individuální plán PR. IPPR se často připravuje ve spolupráci se zařízením, které bude PR zajišťovat. Po přípravě a sepsání IPPR se svolá odborná pracovní skupina pro PR. Ta navrhne a odsouhlasí nové nástroje pro individuální plán, někdy navrhne i jiné řešení. V současné době má odborná skupina ÚP hl.m. Praha 11 členů (zástupci ÚP, zaměstnavatele OZP, ergoterapeuti, odborný lékař, zástupci NNO a další). Odborná pracovní skupina pracuje zdarma.

Nabídka instituce (agentury PZ), která s žadatelem spolupracuje, musí být agenturou vypracována včetně kalkulace na zabezpečení služby. Formulář této nabídky je ke stažení na webu ÚP Praha nebo stránkách MPSV. Podmínkou pro instituci zabezpečující PR je povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Teprve po podpisu obou stran (ÚP a agentura PZ) + žadatele o PR je zahájena vlastní pracovní rehabilitace. Změny v PR musí být provedeny vždy písemně. Je potřeba souhlasu žadatele, ÚP a instituce, která PR zabezpečuje. Závěrečné zhodnocení by mělo být písemné. Je třeba zhodnocení od klienta i příslušné instituce. Žadatel o PR může kdykoli PR ukončit a to bez sankce. Nemusí uvádět důvod. Měl by však ÚP o rozhodnutí ukončit PR informovat písemně. 

Celkový počet žádostí o PR v Praze je 27 (žádosti byly podány od roku 2006 dosud). Uskutečněné byly pouze 4. Celkem stála PR cca 317 000 Kč (jedná se pouze o dokončené PR).

Z příspěvku Jany Švajglové a klientů pana Daniela a pana Karla

 

Pan Daniel pracoval před úrazem jako asistent mistra v Metrostavu, měl maturitu na stavební průmyslovce. Po rekonvalescenci z autonehody začal uvažovat o hledání nějaké „prozatímní práce“.

Nejprve se snažil hledat sám. Po nějaké době mu jeho babička domluvila spolupráci s Rytmusem. Pan Daniel říká, že chtěl „nabudit“, aby do nějaké práce šel, třeba i jednoduché. První práce, kterou se podařilo spolu s Rytmusem najít, bylo rozdávání deníku Metro. Po roce a půl došlo však k ukončení práce kvůli neshodám se zaměstnavatelem. Došlo na hledání další práce. Pan Daniel si byl vědom toho, že Rytmus nesežene práci za něj, ale ve spolupráci s ním. Proto aktivně nacvičoval telefonáty se zaměstnavatelem včetně vyjednání možnosti vyzkoušet si práci.

Objevila se nabídka práce v lékařských laboratořích. Pan Daniel se však rozhodl tuto práci nakonec nepřijmout z důvodu hrozby nákazy z odpadového zdravotnického materiálu a obtížné manipulace s barely. Po dlouhém hledání další práce byla podána žádost o pracovní rehabilitaci na ÚP. Zanedlouho přišla nabídka z ÚP pracovat v chráněné dílně. Pan Daniel ale o tento typ práce nestál, protože dle jeho názoru je to v chráněné dílně jako ve školním prostředí. Poté pan Daniel oslovil společně s pracovní konzultantkou Rytmusu firmu Meibes. Získal práci na 0,1 úvazku. Začínal pracovat s pracovní asistentkou, která mu pomáhala zejména ohlídat čas. Po nějakém čase přišla nabídky zaměstnavatele zvýšit úvazek na 0,2. Do budoucna má velký sen - návrat k pracovní pozici  asistenta stavebního mistra. Pomoc Rytmusu považuje za přínosnou a je rád, že „úřad práce za to Rytmusu zaplatil.“

 

Pan Karel se po skončení praktické školy stal uchazečem o práci na ÚP. Získal brigádu na jedno dopoledne v týdnu jako pomocník účetní v Bille. Následovalo hledání práce s pracovní konzultantkou a domlouvání PR na ÚP Praha východ. Pan Karel byl půl roku evidovaný na ÚP jako uchazeč o práci, poté se zúčastnil výběrového řízení do společnosti Ufon na pozici operátor call centra a byl přijat. V začátcích využíval asistenci na pracovišti, která spočívala zejména v tréninku a posilování dovedností potřebných pro danou pozici. V současné době již pracuje na této pozici více než půl roku a postupně došlo ke snížení podpory asistenta.

Z příspěvku Marie Horákové

 

V úvodu příspěvku prezentující shrnula základní pojmy v oblasti typů sluchového postižení. Ohluchlí jsou lidé, kteří ztratili sluch až po rozvinutí mluvené řeči. Nedoslýchaví – jedná se o různorodou skupinu, existuje lehká, střední, těžká nedoslýchavost, zbytky sluchu. Prelingválně neslyšící jsou lidé, kteří se narodili plně neslyšící nebo ztratili sluch před rozvojem řeči.

Stěžejní část příspěvku byla věnována tranzitnímu programu (a právě realizovanému projektu APPN), jehož cílem je usnadnit přechod sluchově postižených ze školy do zaměstnání. Dále zazněla informace o záměru vytvořit asociaci organizací pro neslyšící na evropské úrovni. Důvodem jsou stejné předsudky, stejné překážky a stejná možná řešení v oblasti zaměstnávání neslyšících osob v různých zemích Evropy. Vytvořením společného manuálu o zaměstnávání neslyšících by se mělo docílit jednotného přístupu v této problematice na evropské úrovni.

Příspěvek se zabýval také jedním z produktů APPN, tzv. online tlumočením pro neslyšící. Tlumočníci online nabízejí tyto služby: tlumočení rozhovoru v osobním kontaktu, tlumočení rozhovoru po telefonu, překlad textu. Email tlumočnické služby je . Další službou nabízenou APPN je mediace.

Zbývající čas příspěvku Marie Horákové byl věnován zamyšlení nad problematikou pracovní rehabilitace (z pohledu APPN).

Z diskuse na téma Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání:

 

Objektivní důvody pro získání povolení:

-       nutná podmínka pro instituci zajišťující PR pro ÚP

-      Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti stanoví v §14 bodu 3, že „zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem:

 

a) úřady práce,

 

b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání (dále jen "agentury práce").“

 

Povolení vydává MPSV a platí po dobu 3 let. Pak je potřeba žádost obnovit. Poplatek za vydání povolení je 5000 Kč. Formulář pro vyplnění Žádosti o povolení zprostředkování je k dispozici ke stažení na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni. Je potřeba vybrat a vyplnit formulář Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání (PO). Forma zprostředkování a) nebo c). K tomuto formuláři je pak potřeba ještě dodat zákonné doklady, jejichž výčet je uveden na konci formuláře. 

 

Zapsala: Alena Schlegelová