Sociální rehabilitace

Co je sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Sociální rehabilitaci provádíme metodou podporovaného zaměstnávání.

Sociální rehabilitace realizovaná metodou PZ sestává z následujících složek:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Nácvik obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech (telefony, bankomaty, lístkové a pořadníkové automaty, infobox na úřadu práce, automaty na kávu, apod.).
 • Poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr. Nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách – čaj, káva, mikrovlnná trouba…. Nácvik úklidu pracoviště. Nácvik hospodaření s penězi, nakupování.
 • Nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, orientace v budovách – úřady, zaměstnání.
 • Seznámení s běžnými úřady. Nácvik vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům. Např. záležitosti související s invalidním důchodem, výpis z rejstříku trestů, registrace a služby úřadu práce, banka – zakládání a využívání účtu, podpis pracovní smlouvy u zaměstnavatele atd.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do zaměstnání, k lékaři – vstupní prohlídky, doprovázení na úřady, doprovázení na kontaktní místa návazných sociálních služeb i dalších běžných služeb (personální agentury apod.)
 • Nácvik využívání veřejné dopravy. Nácvik zvládání nečekaných situací při samostatném cestování (výluky, apod.)
 • Nácvik chování v různých společenských situacích – zejména situací podporující běžné sociální začlenění - rozdíl formálních a neformálních vztahů, rozlišování hierarchie v pracovních vztazích, chování při pracovních pohovorech, rozpoznání šikany či zneužívání, zapojení do pracovního kolektivu, pomoc s objevením přirozené podpory apod.
 • Nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací - nácvik obsluhy telefonu, mobilu, nácvik obsluhy počítače – včetně využívání emailu.  Nácvik zásad mezilidské komunikace. Nácvik využívání běžných zdrojů informací – internet, tisk, informační tabule, jízdní řády apod.  Vytváření a nácvik využívání alternativních způsobů komunikace a zdrojů informací – specializovaný software (Stepping Stones, databáze Change Picture Bank apod.), piktogramy. Při objevování alternativní komunikace spolupracujeme se specializovanými službami jako je Centrum pro alternativní a augmentativní komunikace, Apla, Tyflocentrum, Česká unie neslyšících apod.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných schopností a dovedností v rámci skupinových setkání

Příklady témat: sebeprezentace, výběr vhodného zaměstnání, organizace času, včetně použití diáře, práva a povinnosti, telefonování, zvládání krizových situací, zdroje hledání práce, apod. Kurzy pc, cestování, hospodaření s penězi. Individuální učení a upevňování dovedností mj. při zaučení v běžném prostředí zaměstnání - např. formou efektivního učení (Systematic Instruction).

Pomoc při uplatňování práv a zájmů

 • Podávání informací a pomoc při zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Poradenství při objevování a kontaktování návazných služeb (běžných služeb, zdravotních i sociálních). Pomoc při získávání informací pro rozhodování (např. možnost náhledů a praxí při rozhodování o možnostech pracovního uplatnění). Nácvik práce s rozhodováním, přebíráním zodpovědnosti za svůj život. Poradenství o právech a povinnostech při využívání služeb i při dalším fungování v přirozeném prostředí – např. při uzavírání pracovních smluv se zaměstnavateli.

 

Průběh služby

Uživatel při prvním kontaktu získá základní poradenství o poskytované službě a jejích podmínkách, případně o jiných vhodnějších či návazných službách. V případě vhodnosti a zájmu uživatele je podepsána dohoda o poskytování služby. S uživatelem pracuje jeden klíčový sociální pracovník (konzultant), který poté koordinuje a metodicky vede další pracovníky v sociálních službách, kteří uživateli poskytují služby (např. nácviky či doprovody).

Sociální rehabilitace probíhá:

 • v terénu, kde je možné provádět nácvik v přirozeném prostředí, spolupracovat s přirozeným prostředím uživatele
 • ambulantně v prostorách organizace, kde je možné provádět nácvik v bezpečnějším prostředí, vybaveném počítači, základním kancelářským vybavením i specializovanými pomůckami (obrázkové informační materiály, speciální software apod.)

Sociální rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1 x týdně, v případě potřeby intenzivního nácviku  - např. v novém zaměstnání i každodenně. Skupinová setkání probíhají zpravidla 1x za měsíc.

Sociální pracovník kromě přímého kontaktu s uživatelem vytváří specializované pomůcky, zjišťuje další zdroje podpory, je v kontaktu s přirozeným prostředím uživatele atd. O průběhu služby vedou všichni pracovníci pravidelné záznamy.

Uživatelé služeb jsou v maximální možné míře zapojeni do plánování průběhu služby. Sociální pracovník v průběhu celé služby sleduje míru potřebné podpory uživatele. V situaci, kdy je uživatel služby začleněn a nepotřebuje již další podporu, je po vzájemné dohodě klíčového pracovníka, uživatele a dalších zúčastněných osob z přirozeného prostředí uživatele služba ukončena.