Kvalita v PZ

Značka kvality, audity kvality

Myšlenka oceňování a propagace poskytovatelů, kteří splňují základní kritéria podporovaného zaměstnávání, vznikla v souvislosti se snahou zachovat vysokou úroveň služby i v době rychlého nárůstu počtu organizací pojmenovávajících své služby jako podporované zaměstnávání.

Smyslem propůjčování Značky podporované zaměstnávání bylo potvrdit, že služba nesoucí tento název vyhovuje základním charakteristikám podporovaného zaměstnávání – je právě touto službou. Výsledky a postup při poskytování služby musí odpovídat Standardům podporovaného zaměstnávání. Přičemž v rámci auditů je možné získat 2 stupně úspěšnosti:

I. Dobrá kvalita – kritéria ověřovaná při inspekci jsou naplněna v intervalu 75-85 %

II. Vynikající kvalita – kritéria ověřovaná při inspekci jsou naplněna na více jak 85 %

Hodnocení kvality služeb - inspekce kvality

Podstatou inspekcí je posouzení, do jaké míry služby hodnocené agentury odpovídají Standardům podporovaného zaměstnávání. Tyto standardy vydává následně Česká unie pro podporované zaměstnávání (dále jen Unie).

Posouzení služeb agentury probíhá formou místního šetření – tým dvou hodnotitelů po dobu dvou dnů sbírá důkazy o naplňování standardů přímo v místě poskytování služeb. Základní metodou sběru důkazů je analýza služeb poskytovaných vybranému vzorku uživatelů. K tomu slouží zejména rozhovory s uživatelem a jeho zaměstnavatelem, pracovním konzultantem a studium osobní dokumentace. Další informace jsou získány prostřednictvím studia platných vnitřních norem, propagačních a informačních materiálů agentury, pozorováním, případně rozhovory se zástupci dalších zájmových skupin.

Na základě zjištění zpracují inspektoři "inspekční zprávu" a v případě pozitivních výsledků je vystaven "inspekční certifikát".

Inspekci provádí nezávislá organizace Sdružení pro oceňování kvality (program Česká kvalita).

Propůjčení Značky kvality

Poskytovatelům, kteří splní náročné podmínky propůjčí Česká unie pro podporované zaměstnávání právo používat Značku kvality.

Pozn.: Inspekce byly realizovány v letech 2005 – 2007 (náklady na inspekce byly v této době financovány převážně z projektů ESF). Od roku 2008 nebyla organizacemi podporovaného zaměstnávání možnost realizace inspekce využita. Platnost posledních platných inspekcí vyprší během roku 2012.