Slovníček pojmů

Některé pojmy/zkratky z oblasti podporovaného zaměstnávání (a zaměstnávání OZP obecně) jsou laickou veřejností i médii používány volně a často vyloženě nesprávně. Podívejme se na jejich správnou definici.

 

 • Audit pracovních příležitostí nástroj, jehož cílem je vytipování vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
 • CSR - Corporate Social Responsibility - společenská odpovědnost firem
 • Diversity management - proces směřující k vytváření a prosazování pozitivního pracovního prostředí, ve kterém jsou ceněny podobnosti i rozdílnosti lidí (včetně respektování jejich speciálních potřeb, vyplývajících z přítomnosti zdravotního postižení), kteří tak mohou uplatnit svůj potenciál a maximalizovat svůj přínos ke strategickým plánům a cílům organizace. (Glossary. Office of Diversity and Inclusion. Online.)
 • Chráněná dílna (CHD) pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. (definice platná do roku 2011, k 1. 1. 2012 došlo k transformaci chráněných dílen na chráněná pracovní místa)
 • Chráněné pracovní místo (CHPM) - chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.
 • Chráněný trh práce – pracoviště, kde převažují (50% a více) pracovníci s postižením/znevýhodněním 
 • Náhradní plnění - plnění povinného podílu zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP
 • Otevřený trh práce – 1. definice v kontextu PZ pracoviště, kde většina pracovníků zaměstnavatele není znevýhodněna, a nepotřebuje tedy zvláštní pomoc 2. obecně: trh pracovních míst, která nemají status chráněného pracoviště
 • OZP - osoba se zdravotním postižením fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni.
 • OZZ - osoba zdravotně znevýhodněná - fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (Pozn.: Od 1.1.2012 se kategorie OZZ ruší. Tímto dnem již nelze o zdravotním znevýhodnění osoby rozhodnout, ale ani dříve vydaná rozhodnutí prodloužit. Platí pouze rozhodnutí vydaná na základě žádosti podané do 31.12.2011. Ke dni 1.1.2015. zanikne status OZZ úplně.)
 • Plnění povinného podílu - Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
 • Podporované zaměstnávání - časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí, tj. na otevřeném trhu práce. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.
 • Pracovní asistence podpora zaměstnance se znevýhodněním přímo na pracovišti (pomoc při nácviku pracovních dovednosti, komunikaci s kolegy,…apod.)
 • Pracovní rehabilitace souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. (Žádost o pracovní rehabilitaci podává osoba se zdravotním postižením na pobočce úřadu práce, dle místa trvalého bydliště.)
 • Společensky účelné pracovní místo pracovní míst, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.
 • ZoZ - Zákon a zaměstnanosti (č. 435/2004)
 • ZPS - změněná pracovní schopnost – v současné době již nepoužívaný pojem, status osoby se ZPS nahradil v roce 2004 status osoby zdravotně znevýhodněné (který však k 1.1.2015 také zanikneviz výše)
 • ZTP zvlášť těžce postižený (OZP ve 3. stupni invalidity)
 • ZTP/P zvlášť těžce postižený s průvodcem